Regulamin

Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady, warunki oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Roberta Miter, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwa SYNERGEA z siedzibą w Kielcach, Os. Na Stoku 50B/15,  wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 657-122-71-31, Regon: 362894764, zwany także „Sprzedawcą”, za pośrednictwem sklepu internetowego www.tiande.com.pl

Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać:

1.pod numerami telefonów Infolinii Konsumenckiej: 575 910 980

2.korzystając z adresu poczty elektronicznej: sklep@tiande.com.pl

§ 1 Definicje

 1. Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 2. Dostawa - dostarczenie Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

 3. Dostawca -  podmiot, z którym Sprzedawca współpracuje w zakresie dokonywania Dostawy Towarów:

  1. firmę kurierską;

  2. Pocztę Polską S.A. Z siedzibą w Warszawie

 1. Hasło - ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu logowania i zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym;

 2. Infolinia Konsumencka – infolinia telefoniczna, pod numerem której Konsument kontaktuje się ze Sprzedawcą;

 3. Klient - podmiot, z którym zawarta jest Umowa sprzedaży zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa;

 4. Konsument - osoba fizyczna, dla której zawarcie Umowy sprzedaży nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

 5. Konto Klienta - panel indywidualny dla każdego Klienta, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji;

 6. Login - indywidualne oznaczenie Klienta, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, właściwym dla Loginu jest adres poczty elektronicznej Klienta;

 7. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

 8. Przedmiot transakcji - Towary/Produkty wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego;

 9. Regulamin -  niniejszy regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 wraz ze zmianami);

 10. Rejestracja -  czynność faktyczną dokonaną przez Klienta w celu korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie;

 11. Sprzedawca - oznacza:

        Roberta Miter, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą SYNERGEA z siedzibą w Kielcach, Os. Na Stoku 50B/15,  wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 657-122-71-31, Regon: 362894764,  za pośrednictwem sklepu internetowego www.tiande.com.pl;

 1. Sklep Internetowy - serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.tiande.com.pl prowadzony przez Sprzedawcę, za pośrednictwem którego Klient może dokonać transakcji zakupu towaru;

 2. Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.tiandesck.pl;

 3. Towar - produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, stanowiący przedmiot Umowy sprzedaży;

 4. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, zawarta na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie;

 5. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta określające rodzaj i ilość Towaru (Produktów), zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Do Sprzedawcy należą wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, majątkowe prawa autorskie, prawa do formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu. Korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz przepisami prawa;

 2. Sklep internetowy posługuje się plikami tekstowymi „cookies” Pliki Cookies i służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem, w celu dobrania szczegółowej oferty do indywidualnych potrzeb i oczekiwań Klienta. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. W niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty Sklepu. Pliki cookies zapisywane na komputerze Klienta przechowują informacje na temat: sesji Użytkownika, ostatnio oglądanych produktów, oddania głosu w ankiecie;

 3. Wykorzystywanie Sklepu Internetowego oraz Strony Internetowej Sklepu w sposób sprzeczny z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo naruszający dobra osobiste osób trzecich, przez Klienta, jest zakazane;

 4. Sklep internetowy www.tiande.com.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci  Internet;

 5. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.tiande.com.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały zgodnie z przepisania prawa wprowadzone na rynek polski;

 6. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym są podane w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT (są cenami brutto). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki i wszelkich innych kosztów, o których Klient zostanie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.

§ 3 Rejestracja i logowanie

 1. W celu założenia „Konta Klienta” , Klient obowiązany jest dokonać  rejestracji;

 2. Do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym, nie jest konieczna rejestracja. Założenie „Konta Klienta” nie podlega opłacie;

 3. Założenie Konta Klienta wymaga wypełnienia na Stronie Internetowej Sklepu formularza i podania w nim: loginu, adresu e-mail, hasła oraz imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu;

 4. Formularz umożliwia podanie przez Klienta również niezbędnych danych do wystawienia faktury VAT;

 5. Hasło podawane przez Klienta przy logowaniu do Sklepu może składać się ze znaków literowych, cyfrowych lub/oraz znaków specjalnych. Klient możę zmienić hasło na Stronie Internetowej Sklepu  poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła;

 6. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia;

 7. Klient ma możliwość, w trakcie dokonywania rejestracji, zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu. Przez akceptację regulaminu Klient składa oświadczenie o dobrowolnym przystąpieniu do korzystania  z usług sklepu oraz, że dane zawarte w wypełnionym formularzu są zgodne z prawdą;

8. Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie Internetowym osobom trzecim;

9. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma, na podany adres e-mail, link aktywacyjny do konta Strony Internetowej Sklepu;

10. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.

§ 4 Składanie zamówień

1. Zawarte na Stronie Internetowej Sklepu informacje stanowią zaproszenie Klienta do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży. Nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego;

2. Zamówienia towaru przyjmowane są za pomocą Strony Internetowej Sklepu, drogą telefoniczną lub elektroniczną;

3. Zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu  można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, przez cały rok kalendarzowy. Złożenie zamówienia drogą telefoniczną lub elektroniczną możliwe jest wyłącznie w godzinach podanych na witrynie Sklepu Internetowego;

4. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu:

- wybiera Towar, którym jest zainteresowany,

- dodaje Towar do zamówienia przez wybór polecenia "DODAJ DO KOSZYKA",

- wskazuje sposób dostawy oraz formy płatności,

- wysyła formularz zamówienia do Sprzedawcy,

- przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, a także o dodatkowych kosztach  w związku z zawarciem Umowy sprzedaży;

5. Po złożeniu zamówienia, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Sprzedawca przesyła potwierdzenie jego złożenia. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty,  i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży;

6. Sprzedawca potwierdza Klientowi warunki zawarcia Umowy sprzedaży, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na adres wskazany podczas Rejestracji lub składania zamówienia;

7. Zamówienie jest skuteczne, jeżeli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia oraz prawidłowo poda dane kontaktowe, w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail;

8. W wypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania zamówienia;

9. Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury z załącznikami, faktury korygujące z załącznikami i formularzy;

10. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi  podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej;

11. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

§ 5 Dostawa, koszty i termin wysyłki

1. Dostawa jest realizowana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia;

2. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą elektroniczną. W przypadku nieprawidłowo wypełnionego formularza, jesli uniemozliwi to dokonanie wysyłki albo opóźni jej wysłanie, Sklep internetowy niezwłocznie poinformuje o tym Klienta;

3. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar, będący przedmiotem Umowy sprzedaży, bez wad;

4. Jeśli Klient nie wybrał możliwości skorzystania z opcji osobistego odbioru Towaru, Sprzedawca przekazuje na adres poczty elektronicznej Klienta informację o potwierdzeniu nadania przesyłki;

5. Towar jest dostarczany za pomocą profesjonalnych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej;

6. Po uprzednim ustaleniu ze Sprzedawcą terminu odbioru pocztą elektroniczną lub telefonicznie, Klient może dokonać odbioru w siedzibie Sprzedawcy w Dni Robocze. Odbiór nastąpi w godzinach otwarcia wskazanych na Stronie Internetowej Sklepu;

7. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera, w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecnosci pracownika Dostawcy, Klient obowiazany jest sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub ubytku, albo gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz  niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.  Brak nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze, może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie;

8. Sprzedawca, na życzenie Klienta, zgodnie z wypełnionym formularzem, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy, paragon lub fakturę VAT obejmującą dostarczany przedmiot Umowy sprzedaży;

9. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, w celu ponownego ustalenia z Klientem, terminu i kosztów Dostawy;

10. Sprzedawca dołoży należytej starannosci, aby przesyłka dostarczona została niezwłocznie i zgodnie z terminem podanym przy każdym zamówionym produkcie. Termin ten ma charakter orientacyjny i dotyczy zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do terminu wysłania i dostarczenia towaru, podanego na stronach serwisu, należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu;

11. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Klient ma obowiązek zapoznać się z cennikiem klikając w link „cennik transportu”;

12. Rodzaje dostawy oraz cennik są podane w zakładce "informacje" – "dostawa".

§ 6 Płatności

1. Sprzedawca wystawia dowód zakupu (paragon lub FV VAT) do każdego wysłanego przedmiotu Umowy sprzedaży;

2. Klient może wybrać  formy płatności:

 • przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (realizacja zamówienia nastąpi po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy); dane do przelewu: SYNERGEA Robert Miter, Os. Na Stoku 50b/15, 25-437 Kielce, numer rachunku bankowego:  ING BANK ŚLĄSKI S.A., nr rachunku 89-1050-1416-1000-0092-1787-4545 oraz numer zamówienia;

 • przelew bankowy poprzez system płatności dotpay.pl, (realizacja zamówienia nastąpi po zakończeniu przez Klienta składania zamówienia w Sklepie Internetowym oraz po otrzymaniu z systemu dotpay.pl informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej transakcji);

 • gotówką przy odbiorze osobistym – płatność nastąpi w biurze Sprzedawcy (realizacja zamówienia nastąpi po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia, oraz po uprzedniej weryfikacji danych adresowych Klienta, przedmiot Umowy sprzedaży wydany zostanie w biurze Sprzedawcy);

 • gotówką za pobraniem - płatność dla Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (realizacja zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia);

3. Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Sklep internetowy i Klienta jest cena produktu podana na stronie Sklepu przed złożeniem zamówienia przez Klienta wraz ze wszystkimi kosztami związanymi z realizacją umowy.

4. Przed wyborem opcji „Zamawiam – transakcja z obowiązkiem zapłaty” udostepniana jest Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, dokonania płatności) oraz potwierdzana w przesłanej niezwłocznie przez Sprzedawcę, wiadomości e-mail na adres korespondencji elektronicznej, podany przez Klienta.

5. Sprzedawca informuje Klienta, każdorazowo na Stronie internetowej sklepu, o terminie i wysokosci dokonania płatności, wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży.

6. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie wskazanym w § 6 ust. 5, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta drogą elektroniczną lub telefonicznie. Ponadto informuje Klienta, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży i prześle Klientowi drogą elektroniczną lub pocztową oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.

§ 7 Odstąpienie od umowy

1. Klient, który jest Konsumnetem, ma prawo do odstąpienia od zawartej na odległość Umowy sprzedaży bez podania przyczyny, w terminie 14 dni. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór znajduje się na Stronie Internetowej Sklepu w zakładce Forlmularz odstąpienia albo w formie pisemnej dołączyć do zwracanego Towaru;

2. Termin do odstapienia od Umowy sprzedaży jest nieprzekraczalny i liczy się od dnia wydania rzeczy (od dnia objęcia towaru w posiadanie Klienta);

3. Dla zachowania przedmiotowego terminu należy wysłać oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na odległość, przed jego upływem (decyduje data nadania);

4. W przypadku prawidłowego i terminowego odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą. W przypadku gdy Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać;

5. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Dla zachowania terminu należy odesłać Towar na adres Sprzedawcy, przed upływem tego terminu. Zwracany towar należy odesłać na łasny koszt na adres siedziby Sprzedawcy;

6. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży oraz numer konta bankowego, na jaki Sprzedawca ma zwrócić zapłatę;

7. Zwracany w tym trybie Towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam Towar  oraz akcesoria nie będą uszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia;

8. W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania Towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, Sprzedawca dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w punkcie 7 niniejszego paragrafu wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Po jej otrzymaniu, w ciągu 7 dni roboczych, Sprzedawca dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta.

§ 8 Rękojmia

1. Sprzedawca jest zobowiązany zapewnić Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta za wady fizyczne i prawne przedmiotu Umowy sprzedaży.

3. W przypadku wady Towaru Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpić od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już przez Sprzedawcę wymieniany lub naprawiany przez sprzedawcę.

4. Klient może żądać również wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

5. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy.

7. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat.  

8. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat.

9. W terminach określonych powyżej kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli kupujący żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

§ 9 Reklamacja

1. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

2. Sprzedawca, w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Klienta, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży;

3. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Towar  w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U.Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

4. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży można składać pisemnie na adres: SYNERGEA Robert Miter, Os. Na Stoku 50b/15, 25-437 Kielce.

5. Sprzedawca wyśle odpowiedź w sprawie reklamacji na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.

6. Sprzedawca informuje, że w przypadku Towarów objętych także gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.

7. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

§ 10 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów dobrowolnie w ramach Rejestracji,  jest Sprzedawca;

2. Sprzedawca wykorzystuje dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, określonych w Regulaminie, zgodnie z przepisami prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta;

3. Zbiór danych osobowych przekazanych Sprzedawcy zgłaszany jest przez Sprzedawcę Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych;

4. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie;

5. Dane osobowe Klienta Sprzedawca przekazuje Dostawcy wyłącznie zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy;

6. Klient ma prawo dostępu do ich treści swoich danych osobowych i ich poprawiania;

7. Niepodanie określonych danych podczas Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta;

8. Sprzedawca zapewnia sposobność usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w związku z usunięciem Konta Klienta;

9. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa. W takim przypadku zachowanie danych osobowych posłuży wyłącznie do wyjaśnienia okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta;

10. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada należytej staranności aby zabezpieczyć przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

§ 11 Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim;

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.), Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego;

3. Właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie;

4. Strony będą dążyły do rozwiązania sprawy w sposób polubowny;

5. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń;

6. W przypadku nie skorzystania z drogi polubownego rozwiązywania sporów, albo nie zawarcie ugody, spór zostanie oddany przed jurysdykcję sądow powszechnych;

7. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest jednocześnie Konsumentem, poddane zostaną właściwym sądom powszechnym;

8. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, poddane zostaną sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy;

9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Sprzedawca zastrzega, iż do umów zawartych przed zmiana ninijeszego Regulaminu, stosuje się wersję Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia zamówienia przez Klienta;

10. Regulamin obowiązuje od dnia 9 listopada 2015 roku.

Copyright © 2017 Tiande.com.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.